Introduktion av push-to-talk

Pushtalk.se testar push-to-talk i Sverige.

Share Button